Styl
Hledat

BOZP

Postup provedení kontroly OIP

Postup příslušných orgánů, provádějících kontrolu pracovněprávních vztahů, je možno rozdělit na tři základní části:


1) Zahájení kontroly je – u hlavních úkolů zpravidla oznámeno ústně nebo písemně v dostatečném předstihu (Protokol o ústním podání podnětu, stížnosti viz příloha č. 1 a Protokol o zbavení povinnosti mlčenlivosti – viz příloha č. 2). Oznámení musí mít předepsané náležitosti jako je datum, hodina, místo zahájení, sdělení přesného zaměření tj. předmětu kontroly, rozsahu požadovaných dokladů, poučení o právech a povinnostech kontrolované osoby atd. V případech, kdy by předčasným ohlášením kontroly mohly být zastřeny skutečnosti, které je třeba prošetřit a prokázat, je ze zákona inspektor oprávněn zahájit prověrku bezprostředně po jejím oznámení přímo na místě. K těmto praktikám je přistupováno zejména v případech odhalování výkonu práce bez pracovní smlouvy, nelegálního zaměstnávání a to zvláště u cizinců, při zjišťování skutečného stavu na pracovišti, při kontrole dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kdy je pak mnohdy třeba součinnosti s cizineckou policií nebo úřady práce.


2) Formy a rozsah zjišťování skutečností – odvíjí se od předmětu a zadání kontroly. Provádí se fyzická kontrola pracovišť a technického vybavení, vybavení zaměstnanců ochrannými prostředky, kontrola dokladové části. Lze pořizovat zvukové i obrazové záznamy a v neposlední řadě je možno se dotazovat zaměstnanců bez přítomnosti jiných fyzických osob. Účelem kontroly je shromáždit důkazy o zjištěných skutečnostech, které potvrzují neplnění povinností kontrolované osoby a tyto pak následně zaznamenat do protokolu o výkonu kontroly.


3) Protokol – vypořádán je ve chvíli, kdy jsou prokázány skutečnosti v něm uvedené. S obsahem protokolu je pak seznámena statutární osoba a je jí předán jeden jeho výtisk. Od této doby začíná běžet lhůta, ve které je kontrolovaný subjekt oprávněn podat přezkum protokolu. O tom, zda je přezkum protokolu oprávněný rozhoduje příslušný inspektor, který je pak povinen se se všemi vznesenými písemnými připomínkami vypořádat. V případě, že druhá strana s jeho písemným stanoviskem nesouhlasí, je jejím právem využít zákonem danou lhůtu pro podání námitek vedoucímu inspektorovi, jehož rozhodnutí je v dané věci konečné.

 

Podle závažnosti zjištěných skutečností, které dokládají neplnění zákonných povinností, může dojít k zahájení správního řízení dle ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Například v roce 2009 zjistily kontrolní orgány na základě 3 965 provedených kontrol porušení pracovněprávních předpisů v 8 756 případech, z toho pak porušení v oblasti pracovního poměru a dohod 34,9%, v oblasti odměňování 33,8%, v oblasti pracovní doby 11,6%, v oblasti náhrad 6,8%, v oblasti řízení péče a bezpečnosti práce v organizacích 3,6% a v ostatních oblastech 9,3%.  


Autor: Bc. Pavla Kinkorová


Aktualizováno: Sobota, 26 Listopad 2011 01:15
Pavla

Pavla

Bc. Pavla Kinkorová
mobil: 773 598 833

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Podle klíčových slov:

Více z této kategorie: « Pracovněprávní vztahy v ČR
BOZP

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, zajišťujeme školení v oblasti BOZP, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky.

Menu