Styl
Hledat

BOZP

Kontrola pracovněprávních vztahů

Kontrolní činnost realizovaná na základě přijatých podnětů od zaměstnanců i zaměstnavatelů zaujímá svou vlastní podstatou zvláštní postavení. Podnět ke kontrole je možno podat osobně nebo písemně přímo v sídle OIP. Ten je pak povinen se podáním zabývat, není však povinen návrhu vyhovět, tedy ani provést navrhovanou kontrolu.


Pokud proběhne na základě návrhu kontrolní šetření, je podána informace o jeho výsledku pouze plně identifikovatelné osobě, která podnět podala a to pouze v rozsahu, týkající se této osoby, aby nedošlo k porušení práva ochrany osobních údajů ostatních osob dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto podněty mají za poslední roky stálé vzrůstající tendenci.


Obsahy podnětů jsou významným zdrojem informací o právním povědomí jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů, dále pak o stavu porušování zákonných předpisů, o kategoriích zaměstnavatelů, kde k výše uvedeným problematickým jednáním nejčastěji dochází a jaké oblasti činnosti se nejvíce dotýká.  Proto je celá databáze jednotlivých podnětů kontrolní činnosti podrobována důkladné analýze, z níž se pak vychází při stanovování programu činnosti SÚIP pro následující období.


V roce 2010 se OIP prioritně zaměřila na kontroly zaměstnavatelů, které z této analýzy vycházejí, takže budou pokračovat v kontrolování zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu a poskytujících stravovací a ubytovací služby. Nově se zaměří kontroly na oblast ochrany osobních práv zaměstnanců např. bezdůvodné sledování kamerovými systémy. V letošním roce by se měla věnovat především malým a středním firmám. Dále bude pokračovat v již dlouhodobém kontrolování agentur práce, aby měli agenturní zaměstnanci stejné pracovní podmínky, jaké mají kmenoví zaměstnanci na stejných pozicích. Pokud by se v této oblasti zjistily nedostatky, mohou být pro MPSV důvodem odebrání agentuře práce povolení ke zprostředkovávání zaměstnání. Pokračovat bude v letošním roce i kontrola nepřetržitých provozů zdravotnické záchranné služby a akutní péče v nemocnicích. Novým hlavním úkolem pro rok 2010 byla kontrola zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kde zaměstnavatelé velmi často nedodržovali předpisy a zneužívali zaměstnance – např. provozovatelé chráněných dílen a ti zaměstnavatelé, kteří jsou příjemci příspěvků podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto kontroly byly prováděny v úzké spolupráci s úřady práce. V oblasti BOZP jsou orgány inspekce práce dlouhodobě a systematicky zaměřeny na kontrolu zaměstnavatelů podnikajících ve stavebnictví. Stejně jako v minulých letech i v roce 2011 není cílem inspekční činnosti prioritně represe, ale zvýšení právního vědomí, odpovědnosti a především dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.


Z různých průzkumů jednoznačně vyplývá, že nejvyšší počet zaměstnanců, podávajících podněty ke kontrole dodržování pracovněprávních vztahů, jsou zaměstnanci pracující v podnicích s nejmenším počtem zaměstnanců. Zaměstnavatelé s nejmenším počtem zaměstnanců mívají často nízké povědomí o povinnostech plynoucích ze zákona v oblasti pracovněprávních vztahů, neboť se domnívají, že jsou malým „rodinným“ podnikem a tudíž se na ně žádná zákonná ustanovení nevztahují.


Na základě přijatého podnětu může inspektorát práce provést kontrolu na jeho příslušném úseku, může vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků a zároveň za zjištěné nedostatky či porušení pracovněprávních vztahů uložit zaměstnavateli pokutu. Co však nemůže, jak nezřídka neinformovaný tazatel očekává, řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnance vůči jeho zaměstnavateli, a to včetně vymáhání finančních pohledávek. Tento nevyřešený nárok či nároky a jejich vymáhání může řešit pouze příslušný soud, nikoli správní orgán. Nicméně kontrola provedená inspektorátem práce může vést zaměstnavatele k tomu, že v rámci odstranění zjištěného nedostatku či nedostatků, poskytne zaměstnanci nápravu, např. vyplatí zadržovanou mzdu. Kontrola tak tedy může být nepřímo podnětem, aby zaměstnavatel splnil své závazky vůči svému zaměstnanci.


Trvalým zájmem orgánů inspekce práce je provádění kontrol na základě podnětů pro jejich četnost, závažnost, ale i různorodost obsahu. Jedním z trvalých cílů oblastních inspektorátů je dosahovat co nejrychlejší nápravy porušování pracovněprávních vztahů zaměstnavateli, a tak pozitivně ovlivňovat jejich chování. Proto je snahou kvalifikovaným posouzením rozhodnout o zařazení šetření jednotlivých podnětů do plánu kontrol a v co nejkratší možné lhůtě je řešit. Podněty, které byly směrovány na zaměstnavatele, který již byl zařazen podle odvětví do plánu kontrol v samostatném hlavním úkolu, jsou do něho začleněny a šetřeny pak v rámci příslušného hlavního úkolu, který vyhlašuje SÚIP. Oblastní inspektoráty práce se při kontrolním šetření zaměřují na skutečnosti, které jsou obsahem podnětu. Důkladné kontroly jsou pak prováděny u zaměstnavatelů, na které evidují více podnětů a to i z poradenské činnosti. V celé ČR provedli inspektoři práce na základě podnětů v roce 2009 celkem 3 965 kontrol u 3 546 zaměstnavatelů, z toho pak 101 následných kontrol.  Z celkového počtu kontrol bylo u 76 % kontrol zjištěno porušení pracovněprávních vztahů ze strany zaměstnavatele.


Stále se zvyšující počet kontrol v této oblasti lze přičíst na vrub zvyšujícímu se množství podaný podnětů a s tím zároveň i větší připravenosti celého systému. Porovnáme-li situaci od roku 2006 do současnosti, dochází ke stálému zvyšování počtu kvalifikovaných inspektorů, kteří prošli systémem intenzivního vzdělávání, rekvalifikací a kteří nabyli nezbytné praktické zkušenosti potřebné k výkonu práce inspektora.


Výsledky všech kontrol jsou statisticky zpracovávány a následně pak podrobovány nejrůznějším rozborům, například hledisko, v jaké oblasti práva nejčastěji dochází k porušování právních předpisů.

 

 

Autor: Bc. Pavla Kinkorová

Pavla

Pavla

Bc. Pavla Kinkorová
mobil: 773 598 833

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Podle klíčových slov:

BOZP

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, zajišťujeme školení v oblasti BOZP, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky.

Menu