Styl
Hledat

BOZP

Státní úřad inspekce práce (SUIP)


Rok 2009 byl významným rokem v historii inspekce práce, a to z důvodu, že jak v České, tak i Slovenské republice se oslavilo 40 let činnosti inspekce práce, která se dříve nazývala odborný dozor nad bezpečností práce. Je tedy zřejmé, že během značné části těchto let byla činnost České a Slovenské inspekci jednotná. Historie současné inspekce práce se začala psát v roce 1969, kdy vstoupil v platnost zákon č. 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, přijatý Národním shromážděním v prosinci 1968. Na základě zmíněného zákona pak začal působit Český úřad bezpečnosti práce, který sídlil v Praze a jako ústřední orgán státní správy zřídil vyhláškou č. 18/1969 Sb. o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce, dohromady 9 inspektorátů. Důsledkem realizace tohoto úřadu bylo, že se dozor nad bezpečností práce soustředil do jednoho celostátního orgánu, a tím byla odpovědnost za dozor plně v působnosti státu.

Ochrana občanských práv při práci na území ČR není žádnou novinkou, ale naopak se jedná o jednu z nejstarších v Evropě. V současném dění je tato oblast garantována Ministerstvem práce a sociálních věcí, které řídí Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“), se sídlem v Opavě. K činnosti dnešního SÚIP vede přímá cesta již od vzniku Českého úřadu bezpečnosti práce. Velmi důležitým byl rok 2005, kdy v červenci vstoupil v platnost nový zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Inspekce práce v současné době zahrnuje nejen kontrolu nad dodržováním bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „BOZP“), ale také kompletní ochranu pracovních vztahů a pracovních podmínek. Dále se snaží reagovat na změny kolem nás, v první řadě na spolupráci s orgány inspekce v zemích Evropské unie, protože v členských zemích EU je stále výraznější propojenost činností a vzájemná podpora mezi inspekcemi práce. Hlavním důvodem této spolupráce je stále se zvyšující počet zaměstnanců, kteří pracují v jiné než domovské zemi, a proto se tedy oblast odměny za práci, pracovní doby a dalších pracovních podmínek, stávají stejně důležitými jako BOZP.

 

Zákon o inspekci se sebou přinesl mnoho podstatných změn:

  • +  zrušení ČÚBP a vytvoření SÚIP
  • +  zrušení inspektorátů bezpečnosti práce (dále jen „IBP“) a vytvoření OIP
  • +  značné rozšíření kontrolních pravomocí o komplexní kontroly dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů
  • +  výrazné zvýšení horní hranice pokut, a to až do 2 000 000,- Kč
  • +  přesné vymezení skutkových podstat přestupků a správních deliktů, za které může být uložena pokuta

 

V čele SÚIP stojí generální inspektor, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. V současné době je generálním inspektorem jmenován Mgr. Ing. Rudolf Hahn. SÚIP řídí všech 8 OIP, jak můžeme vidět v přiloženém organizačním schématu. V čele každého OIP stojí jmenovaný vedoucí inspektor. Těchto 8 OIP bylo vybudováno na úrovni bývalých krajů a jejich působnost a umístění odpovídá dřívějším IBP. Každý jednotlivý inspektorát zahrnuje dva kraje (výjimkou je OIP pro hlavní město Prahu a OIP pro Středočeský kraj). Na území každého krajského města je na úrovni obou krajů, patřících pod jeden OIP, zřízeno konzultační místo, kde zaměstnavatelé i zaměstnanci mohou bezplatně získat základní informace a rady, které se dotýkají ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek. Zpravidla bývají tato místa situována do budov úřadů práce, kde je ve vyhrazených dnech poskytováno poradenství pro veřejnost. 

 

Podle zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci, ve znění pozdějších předpisů, jsou hlavními úkoly SÚIP a inspektorátů kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z:

a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnancům nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnanců, s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů,


b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,


c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce


d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,


e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),


f) právních předpisů, upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi

SÚIP a OIP se dále zaměřují na kontrolu dodržování kolektivních smluv, které upravují pracovněprávní nároky zaměstnanců a vnitřní předpisy na základě zákoníku práce v případě, že stanovují práva zaměstnanců.

 
Aktualizováno: Sobota, 26 Listopad 2011 01:14
Pavla

Pavla

Bc. Pavla Kinkorová
mobil: 773 598 833

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Galerie obrázků

BOZP

V rámci oblasti bezpečnosti práce provádíme identifikaci a hodnocení pracovních rizik, zajišťujeme školení v oblasti BOZP, zpracování dokumentace BOZP, kontroly a prověrky bezpečnosti práce a další činnosti v BOZP v souladu s platnými legislativními požadavky.

Menu